Domestic Sales

At gadhouse we're looking for a Domestic Sales to join our team.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สรรหาและติดต่อกับลูกค้าที่อาจจะสนใจสินค้าหรือบริการของบริษัท นี้เพื่อสร้างโอกาสในการขาย.
 2. อธิบายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าเพื่อสร้างความสนใจและเข้าใจของลูกค้า
 3. จัดการกระบวนการขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพและควบคุมงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย.
 4. ช่วยลูกค้าในการเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมกับเป้าหมาย
 5. การบันทึกข้อมูลลูกค้า, ประวัติการซื้อขาย, และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการติดตามและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และเพื่อรายงานผลการขายและกิจกรรมในงานขายต่อผู้บริหารหรือสายบังคับบัญชา.
 6. เจรจาราคาและเงื่อนไขการซื้อขายกับลูกค้าและทำสัญญาหรือข้อตกลง
 7. ดูแลลูกค้าหลังการขายเพื่อให้บริการลูกค้าให้ดีและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น.
 8. ศึกษาและติดตามแนวโน้มของตลาดและคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อปรับแผนการขายตามความเปลี่ยนแปลง.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. Growth Mindset , Agile , Diversify
 4. มีความรับผิดชอบและมีความ
 5. ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
 6. มีทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์ Microsoft
  มีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีความสนใจใน Gadget, Speaker, Music
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!