HRD

At gadhouse we're looking for a HRD to join our team.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อตรงต่อกับความต้องการและวัตถุประสงค์ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน.
 2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือกับทักษะใหม่.
 3. จัดการและประเมินสมรรถนะของพนักงานเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะตามความต้องการขององค์กร.
 4. วางแผนและจัดการกับแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับงาน.
 5. สนับสนุนและส่งเสริมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน.
 6. จัดการและปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน.
 7. สนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร.
 8. จัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน, การบริหารความขัดแย้ง, และการเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน.
 9. บริหารและสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร.
 10. สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมในทีมงานและองค์กร.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. Growth Mindset , Agile , Diversify
 4. มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
 5. มีทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานเบื้องต้น เช่น คอมพิวเตอร์ Microsoft
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีความสนใจใน Gadget, Speaker, Music
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!