ผู้จัดการบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

ที่ gadhouse เรากำลังมองหา "ผู้จัดการบัญชี" เพื่อเข้าร่วมทีมของเรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัททั้งด้านรายรับและรายจ่าย ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
 • ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา พร้อมให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน
 • ควบคุมและตรวจสอบรายการทางบัญชีการรับเงิน –จ่ายเงิน การบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรงกัน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณและตรวจสอบค่าเสื่อมราคา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • จัดทำรายการปรับปรุงต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
 • จัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำเดือน เสนอต่อผู้บริหาร
 • ตรวจสอบ กระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น และนำส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมจัดทำ ภ.ง.ด.51, จัดทำงบการเงินประจำปี, ภ.ง.ด.50 และรายงานต่างๆนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์รูปแบบงานและเอกสารด้านบัญชีและการเงิน เพื่อปรับปรุงระบบงานและเอกสารให้เข้าใจง่าย ทันสมัยและสอดคล้องกับงานปัจจุบัน
 • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีและการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ ไม่เกิน 50 ปี
 2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือโท บัญชี การเงิน
 3. ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี (พิจารณาพิเศษ)
 5. ความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ และมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี
 7. มีสุขภาพแข็งแรง 

Apply for the job

Do you want to join our team as our new Audio business sales? Then we’d love to hear about you!